THỜI KHÓA BIỂU ( sơ cấp A1 )
   T2 T3  T4  T5  T6  T7  CN 
Sáng  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00  8:10 – 10:00
Chiều

15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 15:00 – 17:00

17:30 – 19:30

 Tối  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00  19:00 – 21:00

 

Đăng ký